Категории
Производител
Промоции
Всяко фискално устройство трябва да има сключен писмен годишен договор за техническо обслужване и ремонт с регистрирана от ДАМТН сервизна фирма, която притежава удостоверение за сервизно обслужване на съответния тип ФУ.

НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Глава трета
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ИЗДАВАНЕ И ЗАВЕРКА НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

Чл. 16. (1) При въвеждане в експлоатация и работа с ФУ лицето по чл. 3 трябва да има сключен писмен договор за техническо обслужване и ремонт с регистрирана от ДАМТН сервизна фирма, която притежава удостоверение за сервизно обслужване на съответния тип ФУ.
(2) При сключване на договора по ал. 1 сервизната фирма вписва и заверява с подпис и печат в паспорта на ФУ следните данни:
1. наименование, адрес, единен идентификационен код по БУЛСТАТ и телефон на сервизната фирма;
2. номер и дата на удостоверението за регистрация на сервизната фирма по чл. 45, ал. 3;
3. номер, дата и срок на валидност на договора.


Този продукт беше добавен към нашия каталог на 20 6-02.
интерес: 3586
Коментари - N/A
spacer
Цените на всички стоки и услуги са с включен ДДС